Nilüfer Kent Konseyi Çalışma Yönergesi
10.09.2021
13:21

Nilüfer Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ile ilgili yapılacak değişiklikler aşağıdadır

(Değişiklik yapılacak maddelerin altı çizilmiştir)


NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

1. Bu Çalışma Yönergesi`nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Nilüfer Kent Konseyi`nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2

1. Bu Çalışma Yönergesi`nin; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3

1. Bu Çalışma Yönergesi; 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Yasası`nın 76. ncı maddesi uyarınca 06.06. 2009 Tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete ile değişik 8.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği`nin 16. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

1. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a)Belediye: Bursa İli Nilüfer Belediyesi`ni

b) Nilüfer Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c) Nilüfer Kadın Meclisi: Yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde Nilüfer İlçesinde yaşayan kadınların kent yönetimine katılmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıyı,

ç) Nilüfer Gençlik Meclisi: Yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde Nilüfer İlçesinde yaşayan 15-29 yaş arası gençlerin kent yönetimine katılmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıyı,

d) Nilüfer Mahalle Komiteleri: Yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde Nilüfer İlçesinde bulunan her bir mahallede yaşayanların kent yönetimine katılmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıyı,

e) Nilüfer Yerel Gündem: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21.yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında 22 Haziran 2002 tarih ve 2002/57-37 nolu Nilüfer Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş yapıyı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Kent Konseyinin Oluşumu

Madde 5

1. Nilüfer Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci Maddede belirtilen üyelerden oluşur.

2. Nilüfer Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

3. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Kent Konseyinin Görevleri

Madde 6

1. Nilüfer Kent Konseyi`nin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Nilüfer Belediye Meclisi`ne gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri

Madde 7

1. Nilüfer Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

Kent Konseyi Üyeliği

Madde 8

1. Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10`u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Nilüfer Belediyesi sınırları içinde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30`unu geçmemek ve 20`den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi,

h) Her Mahalle Komitesi`nin 1/5`i kadar seçilmiş temsilcileri

h) Her mahalle komitesi üye sayısının 1/5’i oranında komite tarafından belirlenmiş temsilcileri (değişiklik)

ı) Geçmiş dönemlerde görev yapmış Nilüfer Belediye Başkanları, Nilüfer Kent Konseyi Başkanları ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreterleri

Organları

Madde 9

1. Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

b) Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı (değişiklik)

c) Meclisler ve çalışma grupları

c) Meclisler, çalışma grupları ve mahalle komiteleri (değişiklik)

Genel Kurul

Madde 10

1. Nilüfer Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

2. Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun belirleyeceği üye toplantıya başkanlık eder.

3. Genel kurul; yürütme kurulunun ve meclislerin seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

Yürütme Kurulu

Madde 11

1. Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclisi başkanlarının da yer aldığı 12 kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun belirleyeceği üye başkanlık eder.

1. Yürütme Kurul, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen kişiler ve meclis başkanları ile oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun belirleyeceği üye başkanlık eder.(değişiklik)

Yürütme Kurulu aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşur:

Akademik Odalar Temsilcisi,

Meslek Odaları Temsilcisi,

Mahalle Muhtarı Temsilcisi,

STK Temsilcisi (2 kişi),

Sendika Temsilcisi,

Üniversite Temsilcisi,

Üye Temsilcisi (2 kişi)

(değişiklik)

Akademik ve Meslek Odalar Temsilcisi (2 kişi),

Mahalle Muhtarı Temsilcisi (1 kişi),

Mahalle Komitesi Temsilcisi (1 kişi),

STK Temsilcisi (2 kişi),

Sendika Temsilcisi (1 kişi),

Üniversite Temsilcisi (1 kişi),

Üye Temsilcisi (2 kişi)

2. Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

3. Yürütme Kurulu; çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

4. Yürütme Kurulu asil üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Yedek üyeler sadece temsil ettikleri alanın yedek yürütme kurulu üyesi olabilir. Eğer aday varsa ikinci en çok oy alan kişi yedek aday olarak belirlenir. (değişiklik)

 

Kent Konseyi Başkanı

Madde 11/A

1. Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

2. Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

3. Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

4. Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun belirleyeceği üye vekâlet eder.

Meclisler ve Çalışma Grupları

Meclisler, Çalışma Grupları ve Mahalle Komiteleri (değişiklik)

Madde 12

1. Nilüfer Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

2. Meclislerin çalışma usul ve esasları genel kurulca, çalışma gruplarının usul ve esasları yürütme kurulunca belirlenir.

3. Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, değerlendirilmek üzere Nilüfer Belediye Meclisi`ne sunulur. Nilüfer Kent Konseyi pozitif ayrımcılık ilkesi gereği Kadın ve Gençlik Meclisi kararlarının içerikleri üzerinde değerlendirme yapmaksızın ilgili meclis kararlarını onaylayarak Nilüfer Belediye Meclisi`ne iletir.

4.2009 yılında Nilüfer Belediyesi önerisiyle başlayan ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından yürütülen Nilüfer Mahalle Komiteleri Projesi, Nilüfer İlçesinde bulunan 64 Mahalleyi kapsamakta olup çalışmaları Mahalle Komiteleri İşleyiş Yönergesinde belirlenmiştir. (değişiklik)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü

Madde 13

1. Nilüfer Kent konseyi, Yürütme Kurulu tarafından gösterilen yerde ve yılda 2 toplantıdan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

2. Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin İlanı

Madde 14

1. Nilüfer Kent Konseyi Genel Kurulu`nca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreterlik

Madde 14/A

1. Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

2. Kent konseyi genel sekreteri, 6. Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

3. Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 15

1. Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

2. Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge Çıkarma

Madde 16

1. Nilüfer Kent Konseyi Genel Kurulu, Kent Konseyi Yönetmeliği`ne ve bu çalışma yönergesine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

Kent Konseyinin Mali Yapısı

Madde 16/A

1. Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

Geçici Madde 1

(Geçici Madde 1’in artık kaldırılması gerekliliği.) (değişiklik)

1. Nilüfer Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi, Nilüfer Kent Konseyi bünyesine Nilüfer Kadın Meclisi adıyla dâhil olacaktır.

2. Nilüfer Gençlik Meclisi Nilüfer Kent Konseyi 1. Genel Kurulu tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde toplanarak oluşumunu tamamlar.

3. Nilüfer Mahalle Komiteleri, Nilüfer Kent Konseyi 1. Genel Kurulu tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde mahalleler bazında çalışmalarını başlatarak oluşumunu tamamlar.

Yürürlük

Madde 17

1. Bu Çalışma Yönergesi, 24 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen Nilüfer Kent Konseyi 1. Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 21 Haziran 2014 tarihli Nilüfer Kent Konseyi 12. Genel Kurulu ve 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Nilüfer Kent Konseyi 16. Genel Kurul toplantısında 2 defa revize edilmiştir.

1. Bu Çalışma Yönergesi, 24 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen Nilüfer Kent Konseyi 1. Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 21 Haziran 2014 tarihli Nilüfer Kent Konseyi 12. Genel Kurulu, 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Nilüfer Kent Konseyi 16. Genel Kurulu ve 13 Eylül 2021 tarihli Nilüfer Kent Konseyi 20. Genel Kurulu toplantısında toplam 3 defa revize edilmiştir. (değişiklik)

Yürütme

Madde 18

1. Bu Çalışma Yönergesi hükümlerini Nilüfer Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…