TMMOB İKK Basın Açıklaması
14.03.2016
11:30

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Kayapa bölgesinde yapılması planlanan Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Alanı ile ilgili, BAOB Yerleşkesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Genel Sekreter Elvan Atay’ın da katıldığı basın açıklamasına, Kayapa bölgesinde çevreyi ve yaşamlarını tehdit edecek olan tesise karşı çıkan Kuruçeşme, Güngören, Kayapa, 30 Ağustos Zafer, Tahtalı ve Hasanağa Mahalle Muhtarları da katıldı. Basın açıklamasını TMMOB İKK adına Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Füsun Uyanık okudu.

BURSA’NIN YOK EDİLİŞ PLANLARI

Basına ve Kamuoyuna,
Anayasanın Temel Hak ve Ödevler kısmında, 56. Maddesinde, 
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. 
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.” denilmektedir. 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.01.2016 tarih ve 81 ve 82 sayılı kararıyla Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Kuruçeşme Mevkii, 6362 Ada; 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180 parseller ile 102 Ada; 204 parselde yapılması planlanan “Katı Atık, Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisine” yönelik Bursa İli 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 Ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı plan hükümleri değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır. 
Orman Genel Müdürlüğü’nün entegre katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisi yapımı için ön izin verdiği 1.981.707,26 m²lik alanda “Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Alanı” yapılması planlanmaktadır. 
Orman Genel Müdürlüğünün ön izin verdiği ve “Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Alanı” yapılması planlanan alan ORMAN ALANIDIR. Bölgeden Kayapa Barajını besleyen Küçükkaraağaçlı Deresi geçmektedir.
Diğer taraftan, plan değişikliğine konu Katı Atık Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi yapılması planlanan alan Bursa İlinin orman varlığı açısından sahip olduğu en önemli alanların birinin tam ortasında yer almaktadır. Çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilirliği için kurulan bir tesisin orman alanlarının tam ortasında su, toprak ve orman kaynaklarını yok olmasına, çevrenin kirlenmesine ve geri dönülmesi imkânsız zararlara yol açacak bir yer seçimi ile bursa kamuoyunun gündemine girmesi ve planlara konu edilmesi önemlidir.
Yapımı planlanan tesis Çevre Kanunu kapsamında Çevresel Etki Değerlendirilmesi gereken tesislerdendir. Ancak, ÇED süreci yaşanmadan, bölge halkının ve yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşü alınmadan, imar planları onaylanmış, proje bursa kamuoyunda tartışılmadan oldubittiye getirilmektedir. 
Bu haliyle yapılanlar, çevreyi koruması ve kaynakların sürdürülebilmesine yönelik değil, 
Bursa ormanlarının, su ve topraklarının yok ediliş planlarıdır.

Sosyal Medya’ da bize katılmayı unutmayın !
Nilüferli olmanın ayrıcalığını yaşamak, etkinliklerimizden haberdar olmak ve üyemiz olmak isterseniz lütfen e-posta adresinizi yazınız…